Socialt ansvar och stöd

 • UN Global Compact
 • UNICEF
 • Amnesty International
 • Transparency International
 • Code of Conduct

Inflytande innebär ansvar

ProData Consults CSR-policy och vår uppförandekodex för medarbetare internt baseras på ProData Consults värderingar. ProData Consult arbetar med socialt ansvar både internt i företaget och externt i förhållande till omvärlden. Företaget står fast vid sina grundläggande värderingar, som bygger på respekt för andra, vidsynthet, delaktighet, tolerans och insyn.

ProData Consult har valt att ha FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter som fokus för sitt CSR-policy. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs av FN 1948, och omfattar medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det är det viktigaste dokumentet om mänskliga rättigheter i världen och ger en gemensam förståelse för vad allas mänskliga rättigheter är, och det utgör grunden för en värld byggd på frihet, rättvisa, fred och ansvar.

ProData Consult stöder dessa rättigheter och gör en aktiv insats att sprida kunskap om dessa rättigheter. Läs alla 30 artiklar .

ProData Consult har valt att stödja organisationer som efterlever och sprider kunskapen om dessa rättigheter:

 • UN Global Compact
 • UNICEF
 • Amnesty International
 • Transparency International
Vi
stöder UN Global Compact

UN Global Compact

FN:s Global Compact är världens största initiativ för företagens sociala ansvar. Det är ett internationellt initiativ som lanserades av FN år 2000 och syftar till att engagera privata företag att ta itu med några av de stora sociala och miljömässiga utmaningar som följer med globaliseringen. FN:s Global Compact gör det möjligt för företag runt om i hela världen att ta en aktiv del i lösningen på dessa utmaningar.

Som en officiell medlem av FN:s Global Compact, vill ProData Consult skicka en signal till alla sina intressenter att vi stöder och bidrar till implementeringen av FN:s Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt standarder, miljö och antikorruption.

ProData Consult Communication on Progress

Läs de tio principerna i FN:s Global Compact

Mänskliga rättigheter:

1.  Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter; och

2.  se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbete:

3.  Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

4.  avskaffande av alla former av tvångsarbete;

5.  faktiskt avskaffande av barnarbete; och

6.  avskaffande av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Miljö:

7.  Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;

8.  ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och

9.  uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Anti-korruption:

10.  Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

Vi
stöder UN Global Compact
UNICEF
Business Partner 2014

UNICEF

UNICEF är världens största humanitära organisation och arbetar med långsiktig utveckling och nödhjälp i 156 länder.

Förenta Nationerna etablerade UNICEF 1946 i syfte att hjälpa sjuka och svältande barn efter andra världskriget. År 1953 fick UNICEF status som FN:s barnfond med utvecklingsstöd till världens barn som sitt arbetsområde. Idag är Unicef världens mest inflytelserika barnorganisation.

Läs mer om UNICEF: www.unicef.org

UNICEF
Business Partner 2014
Amnesty
International

Amnesty International

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla mänskliga rättigheter som beskrivs i den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Amnesty International är en global demokratisk medlemsorganisation med mer än 80 nationella avdelningar och aktiviteter i i 150 länder.

Läs mer om Amnesty International: www.amnesty.org

Amnesty
International
Transparency
International

Transparency International

Transparency International är en global, politiskt oberoende NGO (icke-statlig organisation), vars övergripande syfte är att bekämpa korruptionen och öka insynen. Visionen är en värld i vilken regeringen, näringslivet, civilsamhället och medborgarna är fria från korruption och mutor.

Transparency International arbetar brett med deltagande både från den offentliga och privata sektorn, samt det civila samhället för att säkerställa största möjliga inflytande för att få till stånd ökad öppenhet.

Transparency International grundades 1993 av den tidigare världsbankschefen Peter Eigen. Huvudkontor ligger i Berlin där det för närvarande finns 100 nationella avdelningar.

Transparency International samarbetar med andra internationella organisationer för att främja reformer, öka allmänhetens medvetenhet och stöd för arbetet mot korruption och för att öka öppenheten i internationella transaktioner. Genom nationella avdelningar påverkar Transparency International myndigheterna att få till stånd effektiv lagstiftning och politik mot korruption.

Läs mer om Transparency International: www.transparency.org

Transparency
International
Uppförandekodex

ProData Consults Uppförandekodex

ProData Consults värdegrund bygger på respekt för andra, vidsynthet, mångfald, tolerans, öppenhet, högt ställda krav på företagens uppförande och en önskan att aktivt göra en positiv skillnad i alla sammanhang där företaget agerar. Detta reflekteras i vår Uppförandekodex.

Läs de 23 principerna för ProDatas Uppförandekodex nedan

 1. Be interested in our clients.
 2. Always do whatever you can to help our clients.
 3. Do not ever compromise on quality.
 4. If in doubt about 1-3 above - do not deliver at all.
 5. Deliver service as fast as possible every single time.
 6. Always be on the lookout for possible ways to improve the speed of our services.
 7. Always be on the lookout for possible ways to improve the quality of our services.
 8. Stay in close contact and continuous communication with clients.
 9. Maintain a good relationship with our competitors.
 10. Never say anything bad about our competitors.
 11. Treat all consultants as true team members and with deep respect.
 12. Stay in close contact and continuous communication with consultants.
 13. Always be open, transparent, and honest in your relationships with clients and consultants.
 14. Never discriminate on the basis of race, gender, political or religious beliefs, or sexual orientation. Focus on what people do, not what they are.
 15. View differences as strengths and focus on having the most diversified team possible.
 16. Notice your colleagues' positive qualities and acknowledge them.
 17. Trust that your colleagues are competent and can get the job done.
 18. If you find that a colleague is in trouble - help, do not blame.
 19. Care for the environment and encourage others to do the same.
 20. As a company, we support the Universal Declaration of Human Rights as formulated by the UN. Do not provide services to any public or private, institution or company which abuses human rights, to producers of offensive weapons, or to producers of psychiatric, mind-altering drugs.
 21. We do not tolerate corruption in any form, including extortion and bribery. Never offer or accept anything that can be interpreted as such.
 22. Stay focused on the goals and purposes of ProData Consult.
 23. Have fun at work EVERY day (while producing worthwhile results).

Dölj text

Uppförandekodex
FN

Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Den 10 december 1948 antog och offentliggjorde FN:s generalförsamling den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheterna.

Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalförsamlingen alla medlemsländer att publicera den fullständiga texten i Förklaringen. De skulle också "se till att den distribueras, presenteras, läses och förklaras särskilt bland annat i skolor och andra utbildningsinstitutioner utan hänsyn till de politiska villkoren i de olika länderna och regionerna".

Idag består FN av 192 länder. Du kan läsa den officiella texten från FN här: www.un.org/en/documents/udhr/ eller du kan läsa Förklaringens 30 artiklar nedan

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt

Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Artikel 9
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

Artikel 10
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Artikel 11
Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 13
Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Artikel 14
Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.

Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 15
Var och en har rätt till en nationalitet.

Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.

Artikel 16
Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.

Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.
Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Artikel 17
Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Artikel 20
Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Artikel 21
Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.
Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.

Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

Artikel 22
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Artikel 23

 • Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
 • Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.
 • Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.
 • Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

Artikel 24
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

Artikel 25
Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.

Artikel 26
Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Artikel 27
Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.

Artikel 28
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

Artikel 29
Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Dölj text

FN

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.